Algemene Voorwaarden


VOORWAARDEN LESOVEREENKOMST ERIKRUTGERS.COM

 

Door aanmelding via de website www.erikrutgers.com, gaat u akkoord met de inhoud van de hieronder omschreven voorwaarden en met de geldende tarieven.van de cursus

Muziekschool Erikrutgers.com (hierna te noemen muziekschool) heeft tot doel privémuziekonderwijs te geven; persoonlijk of in groepsverband. Voor zover tussen de muziekschool en een leerling niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden bij uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden van de muziekschool. Deze voorwaarden gelden persoonlijk en niet voor een groep in zijn geheel.

De contractant/leerling kan ervoor kiezen ineens of per kwartaal of gespreid over 12 maanden te betalen. Bij gespreide betaling van de cursus (abonnement) betaalt de leerling de in 18 weken genoten lessen over een periode van 52 weken. 

 

Artikel  1  Duur
Een Cursus heeft de duur van één lesseizoen van 52 weken en bestaat uit het volgen van alle 18 lessen. De tijdsduur is afhankelijk van het soort les en de wens van de contractant. Een lesseizoen start aan het begin van het jaar. Instromen kan te allen tijde mits er ruimte en plaats is bij de leraren. De lesovereenkomst wordt na 1 les seizoen elke keer stilzwijgend verlengd met 1 kwartaal.

 

Artikel 2 Opzegging

U dient schriftelijk of per e-mail op te zeggen met een opzegtermijn van één maand. Gedurende de opzegtermijn zetten wij de lessen voort. Indien opzegging tussentijds, wordt het te weinig betaalde lesgeld (als gevolg van de gespreide betaling over 12 maanden) verrekend en ineens gefactureerd aan contractant. Dit berekenen wij als volgt: aantal lessen x tarief per losse les -/- reeds betaalde bedrag.

 

Artikel 3  Inschrijving
Inschrijving dient te geschieden via de www.erikrutgers.com website Voor inschrijving geldt een tarief, deze dient te zijn voldaan vóór aanvang van de eerste lesmaand.door betaling van inschrijving/Lesgeld gaat u accoord met onze lesvoorwaarden.

 

Artikel 3  Vakanties, verzuim en inhaallessen
Elke cursus, lesseizoen bestaat uit het volgen van alle  18 lessen en bevat 13 vakantieweken.bij afwezigheid dient de leerling de school op de hoogte te stellen, indien u de gemiste les wilt inhalen rekenen wij het losse lestarief van €25,00 per 30minuten. De vakantieweken worden ruim van tevoren bekend gemaakt via de website van de school. Indien muziekschool als gevolg van ziekte geen lessen kan verzorgen, wordt leerling niet gecompenseerd in de eerste drie lessen. Vanaf de vierde les zal er geen lesgeld meer berekend worden zo lang als muziekschool geen lessen kan verzorgen.

 

Artikel 4  Betaling en tarieven

Het lesgeld word per kwartaal gefactureerd  u krijgt de factuur via sielsystem in uw e-mail voor aanvang van de les dient ten alle tijden het lesgeld te zijn voldaan.

 

Artikel 5  Evaluatie en examen

Op aanvraag kan er een evaluatiegesprek plaatsvinden. Ook is het mogelijk een muziekexamen af te leggen voor het betreffende instrument of onderdeel.

Dit examen kan alleen afgenomen worden bij voldoende kennis, naast het hebben afgerond van de modules Dit examen wordt afgenomen door  de muziekschool en wordt afgesloten  bij voldoende resultaat met een deelcertificaat. dient zich hier voor aan te melden. Bij voldoende deelnemers word een examen afgenomen.

 

Artikel 6  Ondertekening
De lesovereenkomst van muziekschool dienen voor leerlingen tot 18 jaar  mede te worden ondertekend door de ouders of de wettelijke verzorgers van de leerling.na het digitaal te hebben ingeschreven gaat u accoord met onze voorwaarden. U dient zelf zorg te dragen voor het opvragen van het inschrijf formulier,deze dient u ondertekend in te leveren bij de eerst volgende les.

 

Artikel 7  De lessen

Alle opdrachten van leerlingen beschouwt de muziekschool als uitsluitend aan hem gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling treft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

De muziekschool is altijd gerechtigd om het verzorgen van lessen of andere diensten te weigeren ofwel zich tussentijds aan een opdracht te onttrekken.  Leerling zal alle voor het verzorgen van lessen benodigde gegevens verschaffen. De muziekschool is niet aansprakelijk voor de door hem gegeven adviezen indien deze zijn gedaan op basis van door de leerling onjuist of onvolledig verstrekte gegevens. De muziekschool zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener mag worden verwacht. Indien de leerling aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de muziekschool die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de muziekschool voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van de muziekschool wordt uitgekeerd. De Muziekschool mag een leerling verplaatsen naar een andere dag, les locatie of een vroeger of later tijdstip waarop hij op dat moment les heeft  De leerling gaat ermee akkoord dat een privéles te allen tijde door de muziekschool omgezet kan worden naar een duoles of groepsles.

 

Artikel 8 Overige bepalingen

De leerling vrijwaart de muziekschool tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de leerling zijn verricht.

De leerling staat toe dat muziekschool Erikrutgers.com gebruik mag maken van film, beeld en geluid van de leerling voor promotiedoeleinden voor de Muziekschool.

Voor zover geen uitkering van verzekeraars plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de muziekschool beperkt tot een maximum van driemaal het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de muziekschool sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten behoeve van de door de muziekschool ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.

De muziekschool is gerechtigd een dienst te wijzigen, uit te breiden dan wel te beëindigen. De muziekschool staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail of faxbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Indien een bepaling uit de lesovereenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke lesovereenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven. De muziekschool is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien de muziekschool geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. Op alle door de muziekschool verrichte werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen tussen de leerling en de muziekschool zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hierboven bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil woorden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de muziekschool zijn (neven)vestigingsplaats heeft.